side

Integritetspolicy & Cookies

Giltighetsdatum: augusti 2020

Introduktion till Sekretesspolicyn

Den här Sekretesspolicyn fastställer sätten som Headley Media Technology Division Ltd använder för att samla in, använda, förvara och dela information som samlas in från användarna (var och en, en "Användare") av webbplatsen www.martechcorporate.se ("Webbplatsen"). Den här Sekretesspolicyn gäller för Webbplatsen samt för alla produkter och tjänster som Headley Media Technology Division Ltd erbjuder.

Den här sidan informerar dig om våra policyer avseende insamling, användning och delning av personuppgifter när du använder vår Tjänst och även de val som är associerade med dina uppgifter.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda tjänsten, samtycker du till insamlingen och användningen av personuppgifter i enlighet med den här policyn. Om det inte definieras annorlunda i den här Sekretesspolicyn har termen Sekretesspolicy samma betydelse här som i våra Villkor och bestämmelser, tillgängliga på www.martechcorporate.se.

Headley Media Technology Division arbetar för att skydda och säkra dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning av California Consumer Privacy Act (Kaliforniens konsumentskyddslag, CCPA) i förekommande fall, och General Data Protection Regulation (Dataskydssförordningen, GDPR). Headley Media Technology Division Ltd följer CCPA:s konsumenträttigheter vad gäller följande:

 1. rätt att informeras
 2. rätt till tillgång
 3. rätt att avstå (eller rätt att delta)
 4. rätt att begära radering
 5. rätt till jämlika tjänster och priser

Headley Media Technology Division följer POPIA:s principer vad gäller följande:

 • ansvarskyldighet
 • transparens
 • säkerhet
 • uppgiftsminimering
 • ändamålsbegränsning
 • registrerades rätt till sina personuppgifter

Headley Media Technology Division arbetar för att skydda och säkra dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning av LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Brasilianska dataskydsförordningen).

Legitimt intresse

IT Corporate förbinder sig att skydda och garantera säkerheten för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). IT Corporate kommer alltid att behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och säkert. Personuppgifterna som vi får från våra läsare gör det möjligt för oss att förbättra våra tjänster och tillhandahålla den marknadsföring, information och tjänst som passar var och en av användarna bäst. Vi kommer att behandla dessa uppgifter med legitimt intresse i enlighet med GDPR. Läsare kan välja bort framtida meddelanden genom att avprenumerera i e-posterbjudanden eller via e-post till: dataprotection@headleymedia.com

IT Corporate följer principerna för uppgiftsminimering, som säkerställer att personuppgifterna hela tiden samlas in i minsta möjliga omfattning (artikel 5). De personuppgifter vi behandlar är begränsade till Business Card-information för företagsanställda, vilket innebär personer som är direkt kopplade till tekniska genomföranden och beslutsfattande. En omfattande utvärdering har genomförts för att säkerställa att personuppgifterna som vi behandlar inte på ett oproportionerligt sätt påverkar våra läsares rättigheter till sekretess. Vi tillämpar transparens genom att klart och tydligt informera alla läsare om att vi behandlar deras personuppgifter och i vilka syften (artiklar 13 och 14). Vi kommer att sträva efter att hela tiden hålla alla uppgifter uppdaterade (artikel 5).

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk, kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar Sekretesspolicyn för varje webbplats som du besöker. Vi har försökt att tillhandahålla länkar till tredje parters Sekretesspolicyer när det har varit möjligt. Vi accepterar inte någon slags ansvarsskyldighet eller skadeståndsansvar för sekretesstillämpningarna på sådana tredje parters webbplatser och din användning av sådana webbplatser sker helt på egen risk.

Typer av uppgifter som samlas in av IT Corporate

Personuppgifter

När du använder vår Tjänst, kan vi komma att be dig tillhandahålla oss särskild personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsat till följande:

 • E-postadress
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • Gatuadress, postnummer, ort, län, landsdel
 • Cookies

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via nyhetsbrev, marknadsförande material eller olika erbjudanden och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att få något eller alla dessa meddelanden från oss. Följ länken för att avprenumerera eller övriga instruktioner som finns i alla e-postmeddelanden som vi skickar dig eller kontakta oss på dataprotection@headleymedia.com.

Barns integritet

Vår Tjänst vänder sig inte till någon under 18 år ("Barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Kontakta oss om du är förälder eller vårdnadshavare och är medveten om att ditt barn förser oss med personuppgifter. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in Personuppgifter från barn utan verifierat samtycke från förälder eller vårdnadshavare, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar.

Inköp av uppgifter från tredje parter

IT Corporate köper då och då in listor i marknadsförande syfte från tredjepartsleverantörer av uppgifter. Dessa uppgifter kan innefatta men är inte begränsat till följande:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress till företag
 • Postadress till företag
 • Anställningstitel/Yrkesfunktion inom företag

Om ett uppgiftsköp genomförs kan du komma att motta e-post- och telefonmeddelanden från IT Corporate avseende din affärsverksamhet/dina affärsintressen utan att ha gett oss dina uppgifter. Om du inte längre vill motta dessa uppdateringar/meddelanden kan du när som helst avsluta kommunikationen/avprenumerera eller skicka e-postmeddelande till oss dataprotection@headleymedia.com. Vi för även tydliga register över dessa uppgiftsleverantörer.

Överföring av uppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, kan komma att överföras till – och förvaras på – datorer placerade utanför ditt län, landsdel, land eller annat statligt myndighetsområde där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i ditt rättskipningsområde.

Om du befinner dig utanför Storbritannien och Nordirland och väljer att ge oss information, observera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifterna, till Storbritannien eller Nordirland och behandlar dem där.

Ditt samtycke till den här Sekretesspolicyn följt av att du skickar informationen innebär att du instämmer i överföringen av uppgifterna.

Headley Media Technology Division Ltd kommer att vidta alla de åtgärder som rimligtvis är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna Sekretesspolicy. Ingen överföring kommer att äga rum till en organisation eller ett land om det inte finns lämpliga kontroller på plats som garanterar säkerheten för dina uppgifter och dina personuppgifter.

Delning av uppgifter

Om Headley Media Technology Division Ltd är involverat i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan Sekretesspolicy.

Lagliga krav

Headley Media Technology Division Ltd kan komma att dela dina Personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följa lagliga skyldigheter
 • Skydda och försvara Headley Media Technology Division Ltd:s rättigheter eller egendom
 • Förebygga eller utreda möjliga missgärningar i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Skydda sig mot skadeståndsskyldighet
 • Säkerställa uppgifterna

Uppgifternas säkerhet är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet, eller elektronisk lagringsmetod, är 100 % säker. Men vi strävar ändå efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina Personuppgifter.

Datasäkerhet

Vi har väldigt strikta tillämpningar av dataskydd på plats i anslutning till de uppgifter som behandlas och hanteras inom vår verksamhet.  Dessutom har IT-säkerhet alltid varit ett huvudområde där vi har sett till att data och system är säkra.  Vi har brandväggar, antivirusprogram, kryptering på plats och redo och vi använder inte automatiserade kalkylbladsprinciper på våra stationära datorer.

IT Corporate använder sig av en krypteringspolicy som är oundgänglig för att minska möjligheten att riskera de registrerades rättigheter. Vi använder anonymisering, kryptering och minimering vilka alla betraktas som erkända tekniker för inbyggt dataskydd.

Lagring av uppgifter

Headley Media Technology Division Ltd kommer endast att lagra dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som fastställs i den här Sekretesspolicyn. Vi kommer att lagra och använda dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att följa våra lagenliga skyldigheter (t.ex. om det krävs att vi lagrar dina uppgifter för att följa tillämpbara lagar), lösa tvister och upprätthålla våra lagliga överenskommelser och policyer.

Headley Media Technology Division Ltd kommer också att lagra användardata för interna analyssyften. Användardata lagras i allmänhet under en kortare period, förutom när dessa uppgifter används för att förstärka säkerheten eller förbättra funktionen för vår Tjänst, eller vi är lagenligt skyldiga att lagra dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Dina rättigheter avseende dataskydd enligt den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du särskilda dataskyddsrättigheter. Headley Media Technology Division Ltd har för avsikt att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina Personuppgifter.

Kontakta oss om du vill få veta vilka Personuppgifter vi har om dig och om du vill att vi raderar dem från vårt system.

Under dessa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten till åtkomst till, uppdatering av eller radering av den information vi har om dig. Du kan när som helst när det är möjligt få åtkomst till, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt på sidan med dina personliga inställningar. Kontakta oss om du inte kan genomföra dessa åtgärder själv, så hjälper vi dig.
 • Rätten till korrigering. Du har rätt att få din information korrigerad om informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina Personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att erhålla en kopia av den information som vi har om dig i en maskinläsbar version och i ett allmänt använt format.
 • Rätten att dra tillbaka samtycke. Du har också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke i de fall Headley Media Technology Division Ltd förlitar sig på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.
 • Notera att vi kan komma att be dig verifiera din identitet innan vi uppfyller en sådan begäran.

Du har rätt att klaga på vår insamling och användning av dina personuppgifter hos en dataskyddsmyndighet.  För ytterligare information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska samarbetsområdet (EES).

Spårning och uppgifter om cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteter på vår Tjänst och för att bevara särskild information.

Cookies är små filer med små datamängder som kan innefatta en unik anonym identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Övriga spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information samt för att förbättra och analysera vår Tjänst.

Du kan ändra inställningarna på din webbläsare för att den ska vägra att ta emot alla cookies eller för att indikera när en cookie skickas. Om du inte acceptera cookies, kommer du dock inte att kunna använda vissa delar av vår Tjänst.

Exempel på cookies som vi använder:

 • Sessionscookies. Vi använder sessionscookies för att driva vår Tjänst.
 • Inställningscookies. Vi använder inställningscookies för att komma ihåg dina val och olika inställningar.
 • Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies i säkerhetssyfte.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi kan komma att använda informationen som du delar med oss och informationen som vi samlar in från din användning av vår webbplats på de sätt som beskrivs nedan, samt så som det beskrivs vid tiden för insamlingen. Headley Media Technology Division Ltd använder de insamlade uppgifterna i olika syften:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår Tjänst
 • För att meddela dig om förändringar av vår Tjänst
 • För att låta dig använda interaktiva funktioner av vår Tjänst när du väljer att göra så
 • För att erbjuda kundsupport
 • För att sammanställa analyser och värdefull information för att kunna förbättra vår Tjänst
 • För att övervaka användningen av Tjänsten
 • För att upptäcka, förebygga och uppmärksamma tekniska problem

Nyhetsbrev

Vi kommer att använda de uppgifter du har delat för att skicka dig de nyhetsbrev som du prenumererar på dagligen. Vi kommer inte att återanvända dina uppgifter i ett annat syfte eller lägga till dem i en lista i marknadsförande syfte såvida du inte har samtyckt till att vi gör så.  Vi kommer att innefatta ett sätt att avprenumerera i alla nyhetsbrev som vi skickar till dig.

Webbplatsanalyser

Vi kan komma att använda tredjepartsleverantörer av tjänster för att övervaka och analysera användningen av vår Tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som Google erbjuder för att spåra och rapportera webbplatstrafik. Google använder insamlad data för att spåra och övervaka användningen av vår Tjänst. Dessa data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda insamlad data för att göra annonser i sitt egna annonsnätverk kontextbundna och personligare.

Du kan välja bort att dina aktiviteter på vår Tjänst blir tillgängliga för Google Analytics genom att installera Google Analytics egna avvisande webbläsartillägg. Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) delar information med Google Analytics om besöksaktiviteter.

För mer information om Googles sekretesstillämpningar, besök Googles webbsida Sekretess och användarvillkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Beteendemässig remarketing

Headley Media Technology Division Ltd använder remarketing-tjänster för att annonsera för dig på tredje parters webbplatser efter du har besökt vår Tjänst. Vi och våra tredjepartsförsäljare använder cookies för att informera, optimera och serva annonser baserat på dina föregående besök på vår Tjänst.

Google AdWords

Google AdWords remarketing-tjänst tillhandahålls av Google Inc.

Du kan välja bort Google Analytics för att visa annonser och anpassa hur Googles annonsnätverk visas genom att besöka inställningssidan för Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

Google rekommenderar också att Google Analytics egna avvisande webbläsartillägg för installeras på din webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics egna avvisande webbläsartillägg ger besökarna möjligheten att förhindra att deras uppgifter samlas in och används av Google Analytics.

För mer information om Googles sekretesstillämpningar, besök Googles webbsida Sekretess och användarvillkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

Facebooks remarketing-tjänst tillhandahålls av Facebook Inc.

Du kan få veta mer om intressebaserad annonsering från Facebook genom att besöka deras sida: https://www.facebook.com/help/164968693837950

För att välja bort Facebooks intressebaserade annonser följ dessa instruktioner från Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook tillämpar de självreglerande principer för beteendemässig online-annonsering som etablerats av Digital Advertising Alliance. Du kan även avvisa annonser från Facebook och andra medverkande företag med hjälp av Digital Advertising Alliance i USA: http://www.aboutads.info/choices/; Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada: http://youradchoices.ca/; eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa: http://www.youronlinechoices.eu/; eller välja bort företagen i fråga genom dina mobiltelefoninställningar.

För mer information om Facebooks sekretesstillämpningar, besök Facebooksidan med deras Datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

AdRolls remarketing-tjänst tillhandahålls av Semantic Sugar, Inc.

Du kan välja bort AdRolls remarketing-tjänst genom att besöka AdRolls webbsida för annonsinställningar: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

För mer information om AdRolls sekretesstillämpningar, besök AdRolls Sekretesspolicy på följande sida: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

AppNexus

AppNexus remarketing-tjänst tillhandahålls av AppNexus Inc.

Du kan välja bort AppNexus remarketing-tjänst genom att gå till AppNexus Platform:s Sekretesspolicy på webbsidan: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

För mer information om AppNexus sekretesstillämpningar, besök AppNexus Platform:s Sekretesspolicy på följande sida: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Ändringar av den här Sekretesspolicyn

Vi kan då och då komma att uppdatera vår sekretesspolicy. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar genom att posta den nya Sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att låta dig få veta via e-post och/eller via ett meddelande i förgrunden av vår Tjänst innan ändringen träder i kraft, samt även uppdatera giltighetsdatumet överst på Sekretesspolicyn.

Du råds att granska den här Sekretesspolicyn regelbundet i händelse av förändringar. Förändringar i den här Sekretesspolicyn träder i kraft när de postas på den här sidan.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har någon fråga om den här Sekretesspolicyn:

Via e-post: dataprotection@headleymedia.com

Genom att besöka följande sida på vår webbplats: https://martechcorporate.se/ContactUs

På telefonnummer: +44 (0) 1932 564999

Via post: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP, Storbritannien

Om oss

För att lägga till ditt innehåll i vårt onlinebibliotek av teknologiresurser, var vänlig Klicka här…

Företagsledning

Gerry Rhoades-Brown

Verkställande direktör

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Chef för internationella affärer

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

Försäljningschef DACH

christian.hoelscher@headleymedia.com

Maddie Penfold

Kundansvarig

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

Senior Kundansvarig

laura.harwood@headleymedia.com

Will Pownall

Kundansvarig

will.pownall@headleymedia.com